Indien u dagelijks zorg nodig heeft, in welke mate dan ook, wordt die zorg op basis van een zorgindicatie betaald vanuit uw basiszorgverzekering of bij hogere indicaties vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

De zorg wordt als Zorg in Natura geleverd of via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij de eerste vorm loopt de betaling direct tussen Rosorum en de zorgverzekeraar/WLZ. Bij de tweede vorm krijgt u van de verzekeraar/WLZ een persoonlijk budget waarmee u de zorg inkoopt. U krijgt dan maandelijks een factuur voor de geleverde zorg die u betaalt met het verkregen Persoons Gebonden Budget. Het verschilt per individuele situatie wat het meest gunstig en meest praktisch is. In beide gevallen verzorgt Rosorum het leeuwendeel van de benodigde administratie en registratie voor u.

Zowel bij Zorg in Natura als bij zorg via een PGB geldt dat er eerst een indicatie (door onze wijkverpleegkundige of in geval van hogere indicaties door het Centrum Indicatiestelling Zorg) wordt gesteld om te bepalen welke zorg geleverd kan worden en dus vergoed wordt. Het kan zijn dat u op het moment van verhuizen naar Rosorum (nog) geen geldige zorgindicatie heeft, terwijl u daar wel recht op zou kunnen hebben.

Rosorum helpt u dan om de juiste indicatie alsnog tijdig te verkrijgen. Belangrijk om te weten is dat de vergoeding van zorg pas ingaat nadat er een indicatiebesluit is. Eventueel eerder te leveren zorg wordt dan tijdelijk particulier betaald.

De bovengenoemde zorg, die door Rosorum als extramurale zorg in het eigen appartement wordt geleverd, heeft betrekking op persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding (individueel of groep).

Voor deze en andere medische diensten, bijvoorbeeld voor huisartsbezoek, is iedere Nederlander verplicht verzekerd. Deze verzekering kan eveneens aangesproken worden voor het ziekenhuis en de specialisten, de apotheek, de tandarts en overige (para-) medische diensten als de fysiotherapeut, logopedist, geriater, etc. Voor deze vorm van zorg (uit de zorgverzekeringswet) geldt dat er geen eigen bijdrage van toepassing is.

Iedereen in Nederland die een indicatie ZZP 4 of hoger heeft, krijgt deze zorg vergoed vanuit de WLZ en betaalt  daarover een inkomensafhankelijke wettelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage die door het CAK wordt bepaald bedraagt in 2017 minimaal 160,60 per maand en maximaal 842,80 euro per maand. Indien u de zorg betaald vanuit een PGB ontvangt u een korting op deze eigen bijdrage. Wilt u weten hoe de eigen bijdrage regeling werkt en wat uw eigen bijdrage is per periode van 4 weken, ga dan naar www.hetcak.nl en vul de rekenmodule ‘Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf’ in.