Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het wonen in een van onze residenties of zorgvilla’s. Wellicht vindt u hier de antwoorden. Zo niet, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. We staan voor u klaar.

Bezoek

Bewoners kunnen in hun studio of appartement gebruikmaken van een eigen telefoon en worden daarbij indien nodig geholpen. Het telefoneren naar onze locaties is vrijblijvend. Op de locatie is 24 uur per dag zorg aanwezig en dringende zaken kunnen altijd gemeld worden.

Bezoek is altijd welkom. Wij geven de voorkeur aan bezoektijden tussen 10:00 tot 22:00 uur, met name bij de zorgvilla's. Ook willen wij u vragen om rekening te houden met het welzijn en de rust van de bewoners. Wilt u blijven overnachten? De locatiemanager informeert u graag over de mogelijkheden.

Wij houden geen vaste rusttijden aan. Na de lunch lassen veel van onze bewoners echter een rustmoment in, waarbij ze vrij zijn om deze in de gezamenlijke huiskamer of in hun eigen appartement of studio door te brengen.

In overleg met de locatiemanager zijn huisdieren welkom op onze locaties. Voor het bezoek geldt: honden zijn welkom, maar zou u deze willen aanlijnen wanneer u de locatie binnentreedt?

Financiering

De kosten voor wonen en zorg bij Rosorum bestaan uit twee componenten: de maandelijkse kosten die Rosorum in rekening brengt enerzijds en een wettelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor zorg op indicatie anderzijds. De wettelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage geldt alleen voor zorg die via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of via de WLZ (Wet Langdurige Zorg) geïndiceerd is. Er is geen eigen bijdrage van toepassing indien er sprake is van (thuis-)zorg die verzekerd is via de basisverzekering, mits dat een restitutiepolis is. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt een deel vergoed en komt een deel voor eigen rekening. Wanneer iemand blijvend intensieve zorg nodig heeft, kan het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) onderzoeken of degene in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van Wlz-zorg is dat iemand blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Het CIZ geeft op basis van de zorgbehoefte vervolgens een indicatie af die bepaalt hoeveel en welke zorg er nodig is. Er is daarbij sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, deze wordt bepaald en uitgevoerd door het CAK. Dat is wettelijk zo geregeld. De woonkosten variëren per locatie en zijn afhankelijk van de ligging en de omvang van het appartement of de studio.

De woonkosten bestaan uit de huur voor het appartement, gebaseerd op o.a. de grootte en ligging. Onder de servicekosten vallen alle kosten voor services en diensten die u bij ons ontvangt, zoals drankjes, de maaltijden en de wasvoorziening van beddengoed en handdoeken. Uw persoonlijke uitgaven vallen hier niet onder.

Voorzieningen

Vooral in de zorgvilla's eten we het liefst gezamenlijk. Deze gezamenlijke maaltijden zijn belangrijke momenten om elkaar te leren kennen en bij te praten. Ook voor onze zorgteams is dit een fijn moment om te zien en te vragen of wij nog steeds de juiste zorg en service bieden. Echter is elke bewoner natuurlijk vrij om in zijn of haar eigen appartement of studio te eten. Dan brengen wij het eten waar zij dat wensen.

Voor het bezoek staat altijd koffie en thee klaar. Het is ook mogelijk dat bezoek, tegen een vergoeding, blijft voor de lunch of warme maaltijd. Als u ons dit op tijd van tevoren laat weten, zorgen wij dat wij een maaltijd voor u hebben. De locatiemanager informeert u graag over de kosten en hoever u dit van tevoren moet aangeven.

Kleding, beddengoed en handdoeken worden op de locatie gewassen. Eventuele kosten van de stomerij zijn niet inbegrepen.

Zorg en welzijn

In het zorgplan vertalen we de levensgeschiedenis, leefgewoontes en wensen van onze bewoners in een aanpak waardoor we hen de meest passende zorg én welzijn kunnen bieden. En vooral een prettig leven, zoals ze dat gewend zijn. Voordat een bewoner bij ons komt wonen, leren we hem of haar dan ook zo goed mogelijk kennen. We stellen flink wat vragen. Wat was en is belangrijk voor u? Hoe ziet uw dagritme eruit? Wat eet u als ontbijt? Hoe staat u in het leven, waar gelooft u in en wat is voor u de zin van het leven? Wie zijn uw vrienden en uw familie? Wat kunt u allemaal nog zelf? Het zorgplan bespreken wij ook tijdens het verblijf regelmatig met de bewoners en hun naasten.

Elke locatie biedt een wisselend activiteitenprogramma met diverse binnen- en buitenactiviteiten. De activiteiten worden afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de bewoners. Onze bewoners zijn vrij om ideeën en suggesties aan te dragen. Beweging en muziek zijn vaste onderdelen van het programma. Familieleden zijn van harte welkom om deel te nemen aan een activiteit en ideeën / suggesties worden zeer op prijs gesteld. U kunt hiervoor contact opnemen met de locatiemanager.

ECD staat voor Elektronisch Cliënten Dossier. In dit digitale dossier leggen wij alle gegevens over een bewoner vast. Dit systeem is dienend aan de werkwijze van onze medewerkers. Het helpt ons vorm en inhoud te geven aan het bieden van belevingsgerichte welzijn en zorg. Tevens helpt het ons de zorgverlening te monitoren door middel van rapportages op zorgdoelen. De gegevens vanuit het ECD kunnen eenvoudig naar het zorgplan worden vertaald.

Omdat wij het belangrijk vinden de familie goed te informeren over het dagelijks leven in Rosorum, de geboden zorg en gemaakte afspraken, werken wij met Carenzorgt. Carenzorgt is een veilige en gebruiksvriendelijke online omgeving, waar naasten toegang kunnen krijgen tot belangrijke onderwerpen uit het zorgdossier van hun dierbare (ECD). Zo hebben naasten eenvoudig en op ieder moment van de dag inzicht in de zorg die geboden wordt en de voortgang ervan. De informatie in het ECD waar u toegang toe krijgt betreft:
  • Het actuele zorgplan.
  • Oude zorgplannen die gearchiveerd zijn.
  • De rapportages die door de medewerkers geschreven worden over de voortgang van de zorg en het welzijn van uw dierbare.
  • De kalender waarin de belangrijkste afspraken genoteerd worden. Bijvoorbeeld een afspraak met de huisarts, de fysiotherapeut, de kapper, etc.

Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio. De naam van die verzekeraar komt vaak terug in de naam van het zorgkantoor. Het zorgkantoor werkt echter zelfstandig en heeft andere taken dan de zorgverzekeraar. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
  • Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden.
  • Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft.
  • Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt.
  • Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt.
  • Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt.
Het zorgkantoor beoordeelt niet of u recht heeft op Wlz-zorg. Dat doet het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio. In welke gemeente u woont, bepaalt dan ook onder welk zorgkantoor u valt. Onze locaties werken samen met verschillende zorgkantoren. Bekijk hier de lijst van de verschillende zorgkantoren van Zorgverzekeraars Nederland.

Bij Rosorum is een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon beschikbaar die u ondersteunt bij vragen over onvrijwillige zorg. Klik hier voor een overzicht van de cliëntvertrouwenspersonen per locatie.

Overig

Wanneer u niet tevreden bent over onze zorg of dienstverlening, doen wij er alles aan dit snel op te lossen. In sommige gevallen groeit onvrede echter uit tot een klacht. Ook dat lossen we graag samen in goed overleg op. Maak hiervoor gerust een afspraak met uw locatiemanager.